Aanvragen reiskosten

Zit uw zoon of dochter op een DAMU-school? Dan kunt u bij DUS-I (de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Aanvragen doet u direct bij DUS-I, de DAMU-school zit daar niet tussen.

De aanleiding voor de tegemoetkoming is dat veel getalenteerde musici en dansers ver moeten reizen om een voortraject op een DAMU-school te kunnen volgen. Zowel het reizen als de reiskosten kunnen een belemmering zijn voor de toestroom van jonge dans- en muziektalenten.

De Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen is in 2019 op enkele punten gewijzigd.
Zo is bijvoorbeeld de aanvraagperiode vervroegd zodat ouders eerder de gelegenheid krijgen om een aanvraag in te dienen. Ook is er een hardheidsclausule ingebouwd, waardoor u ook tegemoetkoming kunt aanvragen als u in eerste instantie niet aan de voorwaarden voldoet, maar toch graag een beroep wil doen op de regeling.

De aanvraag kan worden ingediend van 15 augustus tot en met 15 oktober in het jaar van aanvraag. Vanaf 15 augustus 2019 is het aanvraagformulier online beschikbaar op https://www.dus-i.nl/subsidies/reiskosten-damu-leerlingen.

De criteria om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar, echter met een verruiming op het criterium met betrekking tot het inkomen tot € 50.000.-
De criteria voor de tegemoetkoming zijn voor 2019:
• de scholier moet ingeschreven staan op een DAMU-school;
• de scholier moet ingeschreven staan bij een hbo-vooropleiding Dans of Muziek;
• de reisafstand tussen het woonadres en de school is meer dan 25 km enkele reis;
• de ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben een gezamenlijk jaarinkomen van niet meer dan € 65.000,-. Daarbinnen is de hoogte van de subsidie afhankelijk van het jaarinkomen:
1)  is het bruto jaarinkomen van de ouders/verzorgers minder dan
€ 35.000, dan ontvangen leerlingen een tegemoetkoming van ten hoogste € 0,16 per kilometer;
2) Is het bruto jaarinkomen van de ouders/verzorgers tussen de
€ 35.000 en € 50.000, dan ontvangen leerlingen een tegemoetkoming van ten hoogste € 0,12 per kilometer.
3) Is het bruto jaarinkomen van de ouders/verzorgers tussen de € 50.000 en € 65.000 dan ontvangen leerlingen een tegemoetkoming van ten hoogste € 0,08 per kilometer.

Indien de toewijzing van alle daarvoor in aanmerking komende subsidie-aanvragen zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, verdeelt de Minister het beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 5, naar evenredigheid over de toe te wijzen subsidieaanvragen. Voldoet u aan bovenstaande criteria dan kunt u een aanvraag indienen bij DUS-I.

Uw aanvraag omvat de volgende zaken:
1. inkomensverklaring van de belastingdienst (waarop uw bsn onzichtbaar is
gemaakt)
2. (recent) bankafschrift
3. inschrijvingsbewijs DAMU-school
4. inschrijvingsbewijs hbo-voortraject
5. afschrift van de kilometerafstand, berekend via de anwb routeplanner (printscreen)

De criteria om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten vereisen de verwerking van verschillende soorten persoonsgegevens.
Met het oog op de AVG die met ingang van 25 mei 2018 is ingegaan, vraagt DUS-I alleen die gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag.
Daarnaast voldoet de ICT waarin uw aanvraag wordt behandeld aan de rijksbrede Baseline Informatiebeveiliging Rijk. De volledige regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen vindt u op https://wetten.overheid.nl/BWBR0041167

Veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden vindt u middels de volgende link: https://www.dus-i.nl/subsidies/reiskosten-damu-leerlingen/documenten/publicaties/2019/03/19/vragen-en-antwoorden-reiskosten-damu-leerlingen-dans-en-muziek